کاربران

آخرین گزارش تصویری :

اولویت فدراسیون سوارکاری
مهمترین اولویت کاری فدراسیون سوارکاری را کدام مورد می دانید؟


وظیفه دولت تدبیر و امید
انتظار شما از دولت تدبیر و امید در صنعت اسب چیست؟


هدف حیدری
هدف محمود حیدری از برگزاری انتخابات فدراسیون در روزهای پایانی دولت دهم را چه می دانید؟


واردات
نظرتان درباره واردات اسب چیست؟


سرسرست جدید
دوره ثبات مدیریت محمود حیدری در فدراسیون سوارکاری را چه مدت می دانید؟


وضعیت اطلاع رسانی صنعت اسب در رسانه های ایران
وضعیت اطلاع رسانی صنعت اسب در رسانه های ایران ؟


سیاست
دلیل کم توجهی مسئولین کشور به سوارکای را چه می دانید؟


نظرسنجی بخش های مختلف سایت
بیشترین نیاز شما را در سایت صنعت اسب، چه بخشی تأمین میکند؟


گرافیک و چیدمان سایت
نظر شما در باره گرافیک و چیدمان سایت