کاربران

آخرین گزارش تصویری :

 

 


برگزاری جلسه کمیته پونی

 


تاریخ ثبت: 1395/10/12

جلسه کمیته پونی سواری تشکیل شد و در خصوص فعال نمودن کمیته پونی استانها برنامه ریزی صورت گرفت.

 

به گزارش سایت صنعت اسب ، جلسه کمیته پونی سواری تشکیل شد.در این جلسه در خصوص فعال نمودن کمیته پونی استانها برنامه ریزی صورت گرفت و همچنین تصمیماتی برای مسابقه به مناسبت ۲۲ بهمن گرفته شد. در مسابقه پیش رو هم مسابقه پرش به صورت مسیر و ارتفاع مانع انتخابی برای شاگردان پیشرفته ، مسابقه در مسیر ساده برای شاگردان مبتدی و یک مسابقه زمینی شناخت اجزا زین و اندامهای پونی در نظر گرفته شده و هدف آشنایی کودکان سوارکار با نحوه اجرا مسابقات ، ایجاد انگیزه و کاهش استرس کودکان برای مسابقات آتی می باشد.

در مسابقه پیش رو هم مسابقه پرش به صورت مسیر و ارتفاع مانع انتخابی برای شاگردان پیشرفته ، مسابقه در مسیر ساده برای شاگردان مبتدی و یک مسابقه زمینی شناخت اجزا زین و اندامهای پونی در نظر گرفته شده و هدف آشنایی کودکان سوارکار با نحوه اجرا مسابقات ، ایجاد انگیزه و کاهش استرس کودکان برای مسابقات آتی می باشد.

 

 


                                                                                      منبع خبر : فدراسیون سوارکاری   


 

دیدگاه کاربران

 


اخبار مرتبط